หน้าหลัก| ข้อมูลหน่วยงาน| บุคลากร | องค์ความรู้ | เอกสารดาวน์โหลด | ติดต่อเรา
 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ
@@ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างห้องสุขาสำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศิจกายน ๒๕๖๐
ประกาศ
@@ประกาศแผนปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๑ ของสำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
ประกาศ
 
ประกาศ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

นายสถิตย์ ศรีสุข

เกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลองค์กรสถาบันเกษตรกร

ข้อมูลพืช

Smart Farmer ต้นแบบ

แปลงใหญ่

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภ าพ การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

 

 

 

 

 

 

 

หน้าหลัก ข้อมูลหน่วยงาน บุคลากร องค์ความรู้ เอกสารดาวน์โหลด

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เลขที่ 480 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
e-mail : nongyasai@doae.go.th