หน้าหลัก/ ข้อมูลหน่วยงาน/ อัตรากำลัง/ องค์ความรู้/ เอกสารดาวน์โหลด/ ติดต่อเรา

โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

 
  
@@ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการอบรมถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร โครงการเสริมสร้างและพัฒนา ศักยภาพ องค์กรเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 ธันวาคม 2561
@@ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดเวทีประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน โครงการขับเคลื่อน การดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 ธันวาคม 2561
@@ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดเวทีพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 ธันวาคม 2561
@@ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อความมั่นคง ด้านอาหารในครัวเรือน และชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 ธันวาคม 2561
@@ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
@@ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตร เพื่อความมั่นคงด้านอาหาร ในครัวเรือน และชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
@@ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกร โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
@@ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทะเบียนและสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน โครงการขับเคลื่อน การดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

@@ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

@@ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตร เพื่อความมั่นคงด้านอาหาร ในครัวเรือนและชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
@@ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
@@ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 กันยายน 2561
@@ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำเอกสารวิชาการพร้อมเข้าเล่มโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 สิงหาคม 2561

@@ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อใช้ในการจัดทำแปลงเรียนรู้ให้เกษตรกรตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงขยายผล
สู่การปฏิบัติ (ปีที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 สิงหาคม 2561

@@ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพิมพ์ใบประกาศนียบัตรโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 19 กรกฎาคม 2561
@@ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตรโครงการส่งเสริมเกษตรกรรมทางเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 12 กรกฎาคม 2561
@@ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๕ มิถุายน ๒๕๖๑
@@ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๓ มิถุายน ๒๕๖๑
@@ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตรโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑
@@ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพัสดุเพื่อใช้ในการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑
@@ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

@@ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑

@@ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี ๒๕๖๑
วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

@@)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาเครือข่ายงานสงเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑
@@)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโครงการพัฒนาเครือข่ายงานสงเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

@@)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑

@@ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้าย โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑

@@ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสำนักงาน โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑

@@ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑

@@ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสำนักงาน โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑
@@ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๕ มีนาค๒๕๖๑

@@ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒ มีนาค๒๕๖๑

@@ประกาศผู้ชนะการมเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑

@@ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ ๒ มีนาคม์ ๒๕๖๑

@@ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๖กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

@@ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

  @@ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำเอกสารประกอบการอบรมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

  @@ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างไถเตรียมดินโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
  @@ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างห้องสุขาสำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
  @@ประกาศแผนปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๑ ของสำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
  @@ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานโครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
  วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
  @@ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี ๒๕๖๑
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
  @@ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำเอกสารประกอบการอบรมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
  (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 
  กิจกรรมเดือนธันวาคม 2561
   
   
  ติดตามและนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1
 

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายบรรพต เชื้อเพชร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และนางภัคกัญญา โสมภีร์ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี มาติดตามและนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1 โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ตามระบบส่งเสริมการเกษตรที่ผ่านมา ประเด็น 1.โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 2.การดำเนินงาน smart office 3.ระบบส่งเสริมการเกษตร 4. งานวิสาหกิจชุมชน 5.งานสถาบันเกษตรกร 3ก 6.โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 7. โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง 8.โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 9.การเบิกจ่ายงบประมาณ และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้คณะติดตามนิเทศงาน ได้ให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรและงานตามที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

 
   
   
  โครงการอำเภอยิ้ม
  วันที่ 24 ธัววาคม 2561 นางสาวพรรณี ศรีสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวเบญจวรรณ คงคา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ ร่วมออกหน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอหนองหญ้าไซ โดยมีว่าที่ร้อยตรี ธีระพล โชคนำชัย นายอำเภอหนองหญ้าไซ เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน เกษตรกร หมู่ที่ 1-8 ตำบลแจงงาม ร่วมงาน และได้ชี้แจงข้อราชการงานส่งเสริมการเกษตร การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรปี 2561 (ข้าวนาปรัง พืชฤดูแล้ง) และให้คำแนะนำด้านการเกษตร พร้อมทั้งสนับสนุนสารสกัดสะเดาให้แก่เกษตรกรที่มาร่วมงาน ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
   
   
  ประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน
  วันที่ 20 ธันวาคม 2561 นางสาวเบญจวรรณ คงคานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ รับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตรตำบลหนองหญ้าไซ ดำเนินการคัดกรองวิสาหกิจชุมชน ประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน และให้คำแนะนำการจัดทำแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน การเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ และหน่วยงานภาคี จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนไม้กวาดดอกหญ้าเฉลิมภัณฑ์ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ โดยมีสมาชิกเข้าจำนวน 5 ราย ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไท้กวาดดอกหญ้าเฉลิมภัณฑ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
   
   
  ดำเนินการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน
  วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น. นายชัยวัฒน์ อุยานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ รับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตรตำบลหนองราชวัตร ดำเนินการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน คัดกรองวิสาหกิจชุมชนและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน และให้คำแนะนำการจัดทำแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน การเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ และหน่วยงานภาคี จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1. วิสาหกิจชุมชนโคขุนทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองราชวัตร อำเภอหนองหญ้าไซ โดยมีสมาชิกเข้าร่วมจำนวน 10 ราย 2.วิสาหกิจชุมชนโคขุนโชคอุดม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองราชวัตร โดยมีสมาชิกเข้าร่วมจำนวน 12 ราย ณ ที่ทำการกลุ่ม ตำบลหนองราชวัตร อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
   
   
  ประชุมวางแผนการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System)
  วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) ป้าหมายการดำเนินงานเดือนธันวาคมดังนี้ ดังนี้ 1.การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562 เป้าหมายการปรับปรุง/ขึ้นทะเบียนเกษตรกร/การบันทึกข้อมูล 200 ราย
2.งานข่าวประชาสัมพันธ์ เป้าหมาย เจ้าหน้าที่ 1 คน/1 ข่าว/ สัปดาห์ รวม 20 ข่าว/เดือน
3.เป้าหมายการปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงาน เป้าหมาย 1 ครั้ง/สัปดาห์
4.การให้บริการแก่เกษตรกรของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเครือข่าย 70 ราย/เดือน/เจ้าหน้าที่ 1 คน
5.การติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย) เจ้าหน้าที่ได้วางแผน/ติดตามกลุ่มอย่างต่อเนื่อง
6.งานวิสาหกิจชุมชน การประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2561 เป้าหมาย 59 กลุ่ม
7.งานสถาบันเกษตรกร (3ก) จัดเก็บข้อมูล/ประเมินศักยภาพ จำนวน 15 กลุ่ม)
8.โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2562 สรุปผลการรับสมัคร เกษตรกร 191 ราย พื้นที่ 1,005 ไร่ (221 แปลง) แผนจัดการเรียนรู้การผลิตพืชทดแทน วันที่ 14 ธ.ค. 61
10. โครงการส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปี 2562 เป้าหมาย 1,280 ตัน เฉลี่ยจนท. 1 คน : 256 ตัน
10. โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คง.) แผนการดำเนินงาน
- ประชุมคณะกรรมการ ศพก.ร่วมกับแปลงใหญ่ระดับอำเภอ วันที่ 13 ธ.ค. 61
- พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer วันที่ 17 ธ.ค. 61 ทุกตำบล
- จัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที่ 2 เพื่อพัฒนาด้านเคหกิจเกษตร วันที่ 18 ธ.ค. 61 ต.หนองโพธิ์
- อบรมถ่ายทอดความรู้กระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร วันที่ 19 ธ.ค. 61 ต.หนองราชวัตร
- โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน วันที่ 25 ธ.ค. 61 ต.แจงงาม วันที่ 26 ธ.ค. 61 ต.หนองหญ้าไซ และร่วมกันสรุปปัญหา-อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
   
   
  กิจกรรมเดือนพฤศจิกายน 2561
  โครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นายธวัตร พนมกิจเจริญพร เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ รับผิดชอบงานส่งเสริม การเกษตรตำบลหนองขาม จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกร เรื่อง การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร โดยมีเนื้อหา ในเรื่องการจำแนกแมลงศัตรูพืชและแมลงศัตรูธรรมชาติ การสำรวจแปลงพยากรณ์การระบาดศัตรูพืช การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานในมันสำปะหลัง โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 30 ราย ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลหนองขาม (มันสำปะหลัง) หมู่ที่ 8 ตำบลหนองขาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

 
   
   
  การประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน
  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวเยาวลักษณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน คัดกรองวิสาหกิจ ชุมชนและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงสัตว์บ้านหนองผึ้ง หมู่ 11 มีสมาชิกจำนวน 25 คน และวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงหมู่ 11 มีสมาชิกกลุ่มจำนวน 25 คน โดยให้คำแนะนำการจัดทำแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน การเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชน ตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
   
   
  โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
  วันที่ 15 พฤศจิกายน​ 2561 นายชัยวัฒน์ อุยานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ รับผิดชอบงาน ส่งเสริมการเกษตรตำบลหนองราชวัตร ติดตามการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองราชวัตร โดยติดตามปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของกลุ่ม และให้คำแนะนำในเรื่องของการใช้สารสกัดสะเดาในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช พร้อมทั้งสนับสนุน สารสกัดสะเดาให้แก่สมาชิกกลุ่มฯ ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรทำนาหนองราชวัตร หมู่ที่ 8 ตำบลหนองราชวัตร อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
   
   
  กิจกรรมเดือนกันยายน 2561
  ติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างรายได้ให้แก่กษตรกรรายย่อย
 

วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 นายชัยวัฒน์ อุยานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ รับผิดชอบงานส่งเสริม การเกษตรประจำตำบลหนองราชวัตร และนายนิเวศน์ อู่อรุณ ประธานคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน ชุมชนหนองราชวัตร 1 ออกติดตาม ผลการ ดำเนินงานโครงการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย โครงการส่งเสริมการปลูกมะลิบ้านหนองเสือทับหมี ดำเนินการโดยกลุ่มผู้ปลูกมะลิ บ้านหนองเสือทับหมี โดยทางกลุ่มได้ดำเนินการวางระบบน้ำ มะลิมีการเจริญเติบโตดี ตลอดจนได้ชี้แจงการจัดทำเอกสารโครงการ และการทำบัญชีเพื่อให้ทางสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี ตรวจสอบความถูกต้อง ณ กลุ่มผู้ปลูกมะลิบ้านหนองเสือทับหมี หมู่ที่ 8 ตำบลหนองราชวัตร อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

 
   
   
  ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ
  วันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นายรณยุทธ์ พรหมายน ได้มอบหมายให้นายเครือณรงค์พงษ์รื่น ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) ในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ(Operation Team) ได้เป็นประธานการประชุม คณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตร และสหกรณ์บรรลุวัตถุประสงค์ ตามเป้าหมาย โดยมีนายสถิตย์ ศรีสุข เกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตร นายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ เข้าร่วมประชุม โดยในส่วนของหน่วยงานราชการฯ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานต่างๆ ให้ที่ประชุมได้รับทราบและตอบข้อซักถาม พร้อมเสนอแนะ แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามแนวทางที่ได้วางไว้ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 26 ราย ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
   
   
  กิจกรรมเดือนสิงหาคม 2561
  โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ประชุมคณะกรรมการพัฒนาด้านเกษตรระดับอำเภอ ครั้งที่ 3/2561
 

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสถิตย์ ศรีสุข เกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอำเภอ ครั้งที่ 3/2561 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตร (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย) โดยนายรณยุทธ์ พรหมายน นายอำเภอหนองหญ้าไซ มอบหมายให้นายนิติพันธ์ ประพันธ์บัณฑิต ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ประธาน ได้เน้นย้ำให้คณะกรรมการ และผู้ประสานงานระดับตำบล ติดตามกำกับดูแล การดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม ให้เป็นไปตามระเบียบและวัตถุประสงค์ของทางราชการอย่างเคร่งครัด และให้รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานหลังจาก
วันที่ 9 กันยายน 61 แจ้งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการทราบอีกครั้ง ณ ห้องประชุมอำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

 
   
   
  ติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกร แนะนำในการทำบัญชี การใช้สารชีวภัณฑ์ในแปลงพืชผัก
  วันที่ 23 สิงหาคม 2561 นางสาวเยาวลักษณ์ หว่างเขา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร รับผิดชอบตำบลทัพหลวง ออกติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกร โครงการ 5 ประสานฯ โดยให้คำแนะนำในการทำบัญชี การใช้สารชีวภัณฑ์ในแปลงพืชผัก แปลงไม้ผล บ้าว ของนางอรุณ ใจสา และนางสง่า แตงทอง โดยเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขี้นจากการขายผลผลิต ลดรายจ่ายในครัวเรือน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ณ แปลงเกษตรกร หมู่ที่ 3 ตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
   
   
  โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ทำสัญญาบันทึกข้อตกลง
  วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสถิตย์ ศรีสุข เกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ ร่วมพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลง เงินอุดหนุนกิจกรรม พัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ระหว่างสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี กับคณะกรรมการชุมชน อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีคณะกรรมการระดับชุมชน อำเภอหนองหญ้าไซ เข้าร่วมทำบันทึกข้อตกลง จำนวน 12 ชุมชน 36 ราย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
   
   
  โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร(โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย)
  วันที่ 6 สิงหาคม 2561 นายสถิตย์ ศรีสุข เกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ พัฒนาด้านการเกษตรระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร(โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย) ครั้งที่ 2/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการแผนการปฎิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนธุรกิจของโครงการ ที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว จากคณะกรรมการ พัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน ตามกรอบแนวทางกลุ่มกิจกรรมการพัฒนากลุ่มเกษตรกร จำนวน 8 กลุ่ม กิจกรรม จำนวน 12 ชุมชน จำนวน 47 โครงการ รวมวงเงินงบประมาณ ทั้งสิ้น 3,229,958 บาท โดยมีนายรณยุทธ์ พรหมายน นายอำเภอหนองหญ้าไซเป็นประธานการประชุม ประธานคณะกรรมการฯระดับชุมชน ประธานกลุ่มย่อยในชุมชน/ตัวแทนกลุ่มที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามจากทางคณะกรรมการฯ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ในส่วนของการดำเนินงานตามแผนงานโครงการของแต่ละชุมชนที่กำหนดไว้ ซึ่งผลจากการพิจารณา ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการได้ทั้ง12 ชุมชน จำนวน 47 โครงการ จำนวนเงินทั้งสิ้น 3,229,958 บาท ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
   
   
  ประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2561/62
  วันที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.นางสาวเยาวลักษณ์ หว่างเขา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร รับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลทัพหลวง ร่วมกับผู้นำชุมชน อาสาสมัครเกษตรดำเนินจัดประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2561/2562 หมู่ที 1,2,10,12 เพื่อให้เกษตรกรตรวจสอบและยืนยันข้อมูล การเพาะปลูกข้าวนาปี มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 86 ราย พื้นที่ 788.75 ไร่ ณ ศาลาวัดทัพหลวง หมู่ที่2 ตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
   
   
  กิจกรรม เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑
   
  การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อใช้สำหรับแช่เมล็ดพันธุ์ข้าวฤดูนาปี
 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 นางสาวพรรณี ศรีสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตรตำบลหนองโพธิ์ร่วมกับสมาชิก กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านหนองกระโดนมน ผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อใช้สำหรับแช่เมล็ดพันธุ์ข้าวฤดูนาปีซึ่งเกษตรกรจะปลูกข้าวในช่วงต้นเดือนสิงหาคม จำนวน 135 ถุง ณ ที่ทำการกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านหนองกระโดนมน หมู่ที่ 11 ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

 
   
   
  โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
  วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 นางสาวเบญจวรรณ คงคานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตร ตำบลหนองหญ้าไซ ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน ชุมชนหนองหญ้าไซ 2 ดำเนินการจัดเวทีชุมชนครั้งที่ 2 ตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยและกิจกรรมพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน (โครงการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย) โดยมีกลุ่มสมาชิกในชุมชนเสนอโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณจำนวน 5 โครงการ โดยมีเกษตรกรผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเกษตร เกษตรกรทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนเข้าร่วมเวทีชุมชน จำนวน 256 ราย พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจากนายกลุ่ม ทองสุก ประธานคณะกรรมการพัฒนาการเกษตร ระดับชุมชนหนองหญ้าไซ 2 มอบประกาศณียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรม จำนวน 127 ราย ณ วัดหนองหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
   
   
  โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ชุมชนหนองโพธิ์ 2 รุ่นที่ 2 วันที่ 1 ระหว่างวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2561
  วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 นางสาวพรรณี ศรีสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตรตำบลหนองโพธิ์ จัดกิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกร ตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย) ชุมชนหนองโพธิ์ 2 รุ่นที่ 2 วันที่ 1 ระหว่างวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2561 หลักสูตรวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ประกอบด้วย การบริหารจัดการศัตรูพืชอย่างมีประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเพื่อใช้ในครัวเรือน ได้แก่ สบู่สมุนไพร น้ำยาเอนกประสงค์ และน้ำยาล้างจาน การพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเสริมสร้างความสัมพันธ์และสังคมมีสุข โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ มาบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 59 ราย ณ วัดลําพันบอง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
   
   
  โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ชุมชนทัพหลวง 2 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561
  วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 นางสาวเยาวลักษณ์ หว่างเขา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร รับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตรตำบลทัพหลวง จัดกิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกร ตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย) ชุมชนทัพหลวง 2 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561 วันที่ 3 หลักสูตรประกอบด้วย การบริหารจัดการศัตรูพืชอย่างมีประสิทธิภาพ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การทำน้ำนมข้าวโพด การทำน้ำลำใย การพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเสริมสร้างความสัมพันธ์และสังคมมีสุข โดยวิทยากร จากหน่วยงานราชการ ปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ มาบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 50 ราย ณ ศูนย์ลดต้นทุนการผลิตอ้อย หมู่ที่7 ตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
   
   
   
   
   
   
  กิจกรรม เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
  ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี ๒๕๖๑
  วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธวัตร พนมกิจเจริญพร รับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตรตำบลแจงงาม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ศูนย์บริการและ ถ่ายทอดการเกษตรประจำตำบลและชุดปฏิบัติการตำบลแจงงาม (สัญจร) ณ ที่ทำการกำนันตำบลแจงงาม เพื่อชี้แจงข้อราชการงานส่งเสริมการเกษตร โดยได้ ชี้แจง ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี ๒๕๖๑ โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตรกิจกรรม สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยและกิจกรรมพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย) สรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ที่ผ่านมา สรุปจำนวนเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ชุมชนแจงงาม ๑ จำนวน ๑๒๖ ราย แบ่งเป็น ๒ รุ่น และชุมชนแจงงาม ๒ จำนวน ๑๖๐ ราย แบ่งเป็น ๓ รุ่น และนัดหมายเกษตรกรชุมชนแจงงาม๑ รุ่นที่ ๑ เข้ารับการอบรม จำนวน ๕๐ ราย ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มิ.ย. ๖๑ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
   
   
  ร่วมตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอหนองหญ้าไซ
  วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสถิตย์ ศรีสุข เกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ มอบหมายให้นางสาวเบญจวรรณ คงคา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอหนองหญ้าไซ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขปัญหา และเป็นการสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการ โดยมีนายรณยุทธ์ พรหมายน นายอำเภอหนองหญ้าไซ ประธานตรวจเยี่ยม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและ สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
   
   
  การผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย
  วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางสาวเยาวลักษณ์ หว่างเขา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร รับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตรตำบลทัพหลวง พร้อมนายชัยวัฒน์ อุยานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ ติดตามโดยให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการผลิตขยายเชื้อราบิวเวอร์เรีย ซึ่งใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว เช่น เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยจั๊กจั่นสีเขียว เพลี้ยกระโดดหลังขาว เป็นต้น พร้อมทั้งรวมกลุ่มฯ เพื่อผลิตขยายเชื้อราบิวเวอร์เรีย โดยมีเกษตรกรภายในกลุ่มฯ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๓ ราย ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ หมู่ที่ 7 ตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
   
   
  โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร
  วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวเบญจวรรณ คงคา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตร ตำบลหนองหญ้าไซ เยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการเพิ่มขีดความสามารถทางการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร นายลำดวน แก้วเกตุ ประธานกลุ่ม ส่งเสริมอาชีพศูนย์ส่งเสริมศูนย์ข้าวชุมชนบ้านบ่อหว้า หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองหญ้าไซ โดยได้ชี้แจงแนวทางการทำกิจกรรมแปลงต้นแบบการผลิตสินค้า เกษตร ตามโครงการเพิ่มขีดความสามารถทางการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย พร้อมทั้งคัดเลือกและกรอกใบสมัครเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ กิจกรรมจัดทำแปลงต้นแบบการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ของอำเภอหนองหญ้าไซ โดยมีพื้นที่เพาะปลูกข้าว จำนวน ๒๑ไร่ มีกระบวนการผลิตข้าวที่ปลอดภัย สามรถเป็นจุดเรียนรู้ให้กับเกษตรกรทั่วไปและผู้ที่สนใจได้
 
   
   
  ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ
  วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. นายสถิตย์ ศรีสุข เกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฯ เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร งานตามนโยบาย งานตามภารกิจ และงานตามโครงการและงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนพฤษภาคม ได้แก่
1) งานขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร (ข้าวนาปรัง พืชฤดูแล้ง) ประเด็นการบันทึกข้อมูล การยืนข้อมูลในระบบทะเบียนเกษตร ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
2) งานวิสาหกิจชุมชน ประเด็นการจัดทำแผนพัฒนากลุ่ม/โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเสนอต่อหน่วยงานภาคี เจ้าหน้าที่ 1 คน : 1 วิสาหกิจชุมชน เป้าหมาย 5 กลุ่ม ส่งจังหวัดภายในวันที่ 21 พ.ค. 61 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
3) งานสถาบันเกษตรกร 3ก (กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพ กลุ่มยุวเกษตรกร) ประเด็น การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มให้สอดคล้องกับผลการประเมินศักยภาพกลุ่ม และสามารถปฏิบัติได้จริง ส่งจังหวัดเรียบร้อยแล้ว และการจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มองค์กรเกษตรกร(3ก) ให้เป็นปัจจุบัน ส่งจังหวัดภายในวันที่ 23 พ.ค. 61 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
4) งานข่าวประชาสัมพันธ์ เป้าหมาย 20 ข่าว (เจ้าหน้าที่ 1 คน/1 ข่าว/1 สัปดาห์ ผล : สรุปข่าวฯได้จำนวน 40 ข่าว
5) การปรับปรุงเวปไซต์สำนักงานฯ เป้าหมาย 4 ครั้งต่อเดือน ครบตามเป้าหมาย
6) โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปี 2561 เกษตรกรเข้าร่วม โครงการ จำนวน 18 ราย ประเด็นการติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และให้คำแนะนำด้านการเกษตร ตามแผน visit. 1 ดำเนินการครบตามเป้าหมาย จำนวน 18 ราย
7) การให้บริการแก่เกษตรกรของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเครือข่าย จนท. 1 คน ให้บริการเกษตรกร จำนวน 70 รายต่อเดือน ครบตามเป้าหมาย จำนวน 350 ราย
8) การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 การขึ้นทะเบียนเกษตรกรกรณีรายใหม่ 5 ครัวเรือน ผล : มีเกษตรกรมายื่นแบบ จำนวน 1 ราย, กรณีรายเก่านำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง จำนวน 50 ครัวเรือน ผล : มีเกษตรกรมายื่นแบบ จำนวน 1 ราย, การขึ้นทะเบียนกรณีรายเก่าแปลงเดิม จำนวน 50 ครัวเรือน ผล : ไม่มี, การจดทะเบียนวสช.กลุ่มใหม่ จำนวน 2 กลุ่ม ผล : มีเกษตรกรมายื่นขอจดทะเบียน วิสาหกิจชุมชน จำนวน 2 กล่ม ได้แก่ ตำบลหนองราชวัตร 1 กลุ่ม ตำบล แจงงาม 1 กลุ่ม 9) โครงการเกษตรปลอดภัย(จนท. 1 คน : 1 จุด : 1 ชนิดพืช) จำนวน 70 ราย โดยคัดเลือกศูนย์ข้าวชุมชนบ้านบ่อหว้า ตำบลหนองหญ้าไซ และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน(ข้าว) ตำบลหนองขาม จัดอบรมเกษตรกร ครั้งที่ 2 แล้วเมื่อวันที่ 8 พ.ค. 61 ณ ห้องประชุม อบต.หนองหญ้าไซ 10) งานศพก. ประชุมคณะกรรมการศพก. เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 61 และ จัดกิจกรรมงานวันถ่ยทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field day) เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 61 มีเกษตรกรเข้าร่วมงาน จำนวน 203 ราย ณ ศพก.อ.หนองหญ้าไซ
11) งานแปลงใหญ่ จัดอบรมเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 61 ณ แปลงใหญ่ข้าวหนองกระโดนมน ต.หนองโพธิ์, วันที่ 23 พ.ค. ณ แปลงใหญ่ข้าว ต.หนองโพธิ์, วันที่ 25 พ.ค.61 ณ แปลงใหญ่ข้าว ต.หนองราชวัตร
12) การบันทึกข้อมูลกิจกรรมการจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) โครงการพัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร บันทึกในระบบเรียบร้อยแล้ว
13) การจัดเก็บข้อมูลเจ้าหน้าที่ 1 คน 1 จุด 1 ชนิดพืช ภายในเดือนพฤษภาคม 61
14) การบันทึกข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตร (กสก.) ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบครบแล้ว ทุก กสก.ที่เกี่ยวข้อง15) การปรับปรุงข้อมูลเกษตรหมู่บ้าน (กม.) และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลเป็นปัจจุบันทุกตำบล
16) การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน การจัดเวทีชุมชน เวทีที่ 4 ตำบลหนองหญ้าไซดำเนินการเสร็จแล้ว ส่วนตำบลที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ 17) โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยและกิจกรรมพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย) ประเด็น 1. การจัดเวทีชุมชน ดำเนินการครบแล้วทุกตำบล ยอดผู้เข้าร่วมจัดเวทีชุมชนอำเภอหนองหญ้าไซ จำนวน 3,539 ราย 2. จำนวนเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เป้าหมาย 2,400 ราย ยอดผู้มาสมัคร จำนวน 1,629 ราย คิดเป็นร้อยละ 67.88
ปัญหาอุปสรรคของการรับสมัคร คือ เกษตรกรที่สนใจส่วนใหญ่สมัครเข้าร่วมโครงการไม่ได้ เนื่องจากสมัครเข้าร่วมฝึกทักษะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และบางส่วนเกษตรกรอยู่ในช่วงการเก็บเกี่ยวข้าวฤดูนาปรัง และ ได้เข้าร่วมทำกิจกรรม ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน และส่วนใหญ่ ยังไม่ให้ความสนใจเนื่องจากมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขค่อนข้างมาก จึงทำให้การรับสมัครยังไม่ครบตามเป้าหมาย ทั้งนี้ได้ร่วมกันสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
   
   
  กิจกรรม เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
  ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ
  วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสถิตย์ ศรีสุข เกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฯ เพื่อทบทวนแผน การเยี่ยมเยียน การปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ระดับบุคคล ( Visit.๑) เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ ตามระบบส่งเสริมการเกษตร และร่วมกัน สรุปแผนการฝึกอบรมโครงการสร้างทักษะส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ของแต่ละชุมชน พร้อมทั้งจัดหา วิทยากรถ่ายทอดความรู้ในแต่ละวิชา ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
   
   
  โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
  วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวพรรณี ศรีสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตรตำบลหนองโพธิ์ ร่วมกับผู้นำชุมชนหนองโพธิ์ ๑ ตำบลหนองโพธิ์ ดำเนินการจัดเวทีชุมชน (ครั้งที่ ๑) เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินงานโครงการสร้างทักษะ และส่งเสริม อาชีพ ด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยและกิจกรรมพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน ให้เกษตรกรได้รับทราบ โดยในเวที ได้มีการคัดเลือก คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน และกำหนดหลักสูตรพร้อมทั้งจัดทำแผนการฝึกอบรม โดยมีเกษตรกรชุมชนหนองโพธิ์ ๑ เข้าร่วมจัดทำเวทีชุมชน จำนวน ๓๕๔ ราย ณ ศาลาวัดหนองจิกยาว หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
   
   
  โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี ๒๕๖๑
  วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางสาวพรรณี ศรีสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตรตำบลหนองโพธิ์ ดำเนินการ จัดอบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี ๒๕๖๑ กิจกรรมการส่งเสริมการบริหารศัตรูข้าว (การพัฒนาศักยภาพ การผลิตชีวภัณฑ์มาตรฐานชุมชน) ให้แก่เกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านหนองกระโดนมน โดยมีนางสาวภัควรินทร์ พัฒนมณีศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดทอดความรู้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกร สามารถผลิตชีวภัณฑ์ที่มีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ในแปลงนาได้ มีเกษตรกรเข้ารับการอบรม ๒๖ ราย ณ ที่ทำการกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านหนองกระโดนมน ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
   
   
  โครงการเสริมสร้างทักษะส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ตำบลหนองราชวัตร ชุมชนตำบลหนองราชวัตร ๒
  วันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชัยวัฒน์ อุยานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ รับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลหนองราชวัตร ร่วมกับผู้นำชุมชนหนองราชวัตร ๒ ได้ดำเนินการจัดเวทีชุมชน (ครั้งที่๑) โครงการเสริมสร้าง ทักษะส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรม สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย และกิจกรรม พัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน (โครงการเสริมสร้าง รายได้ ให้แก่เกษตรกรรายย่อย) เพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินงานโครงการดังกล่าวเพื่อให้เกษตรกรได้รับทราบ พร้อมทั้งคัดเลือกคณะกรรมการ พัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน และการจัดทำแผนการฝึกอบรมในระดับชุมชน วัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย โดยมีผู้เข้าร่วมการจัดเวที ในครั้งนี้จำนวน ๒๕๐ ราย ณ ศาลาวัดหนองทราย หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองราชวัตร อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
   
   
  โครงการเสริมสร้างทักษะส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ตำบลทัพหลวง ชุมชนทัพหลวง ๑
  วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวเยาวลักษณ์ หว่างเขา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร รับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตรตำบลทัพหลวง ร่วมกับผู้นำชุมชนทัพหลวง ๑ (หมู่ที่ ๔,๕,๖,๘,๙,๑๑) ตำบลทัพหลวง ได้ดำเนินการจัดเวทีชุมชน (ครั้งที่ ๑) เพื่อชี้แจงประชาสัมพันธ์ และรับสมัครเกษตรกร โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย และกิจกรรมพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน โดยในเวที ได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตร ระดับชุมชน และกำหนดหลักสูตรพร้อมทั้งจัดทำแผนการฝึกอบรม ระดับชุมชน โดยมีเกษตรกรชุมชน ทัพหลวง ๑ อำเภอหนองหญ้าไซ เข้าร่วมจัดทำเวทีชุมชน จำนวน ๒๕๐ ราย ณ ศาลาวัดทัพตาแทน ตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
   
   
  โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ตำบลแจงงาม ชุมชนแจงงาม ๑
  วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธวัตร พนมกิจเจริญพร เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน รับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตร ตำบลแจงงาม ร่วมกับผู้นำชุมชนแจงงาม ๑ (หมู่ที่ ๑,๕,๖,๗) ตำบลแจงงาม ได้ดำเนินการจัดเวทีชุมชน (ครั้งที่ ๑) เพื่อชี้แจงประชาสัมพันธ์ และรับสมัครเกษตรกร โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย และกิจกรรมพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน โดยในเวที ได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตร ระดับชุมชน และกำหนดหลักสูตรพร้อมทั้งจัดทำแผนการฝึกอบรม ระดับชุมชน โดยมีเกษตรกรชุมชน แจงงาม ๑ อำเภอหนองหญ้าไซ เข้าร่วมจัดทำเวทีชุมชน จำนวน ๒๕๐ราย ณ ศาลาวัดสระเตย ตำบลแจงงามอำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
   
   
  โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
 
   
 
   
 
   
   
  ชี้แจงประชาสัมพันธ์ โครงการสร้างทักษะส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
  วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสถิตย์ ศรีสุข เกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ ได้ชี้แจงประชาสัมพันธ์ โครงการสร้างทักษะส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ให้แก่ ผู้นำชุมชนและเกษตรกรที่เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมพนักงานฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ รักษาความสงบเรียบร้อยในระดับพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๑ อำเภอหนองหญ้าไซ จำนวน ๖๖๐ คน (๖๖ หมู่บ้าน) ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
   
   
  วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day)
  วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day)​ และบริการทางการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี ๒๕๖๑ โดยมีนายรณยุทธ์ พรหมายน นายอำเภอหนองหญ้าไซ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายในงานได้มีการจัดฐานเรียนรู้ สำหรับ ให้เกษตรกรเข้ามาเรียนรู้ ๔ ฐาน ประกอบด้วย ๑.ฐานการจัดการแปลงนาอย่างเหมาะสม ๒.ฐานการผลิตสารชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช ๓.ฐานการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ๔.ฐานเกษตรทฤษฎีใหม ทั้งนี้มีหน่วยงานกระทรวงเกษตร และสหกรณ์และภาคเอกชนเข้าร่วมจัดนิทรรศการ และสาธิตนวัตกรรมใหม่ๆให้แก่เกษตรกร มีเกษตรกร เข้าร่วมงานจำนวน ๒๐๐คน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองราชวัตร อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
   
   
  ติดตามเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร
  วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ น. นางสาวเยาวลักษณ์ หว่างเขา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร รับผิดชอบตำบลทัพหลวง ติดตามเยี่ยม กลุ่มวิสาหกิจ ชุมชน กลุ่มผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์ โดยกลุ่มดำเนินการผลิตตุ๊กตาออมสิน จำหน่ายทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่มีการผลิตอย่างต่อเนื่อง และมีการ ปรับเปลี่ยนรูปแบบ ให้เหมาะสมตามเทศกาล ณ.ที่ทำการกลุ่ม หมู่ที่ 10 ตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุร
 
   
   
  ประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๐/๖๑
 

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวเบญจวรรณ คงคา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตร ตำบลหนองหญ้าไซ พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครเกษตร ได้ดำเนินการจัดประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๐/๖๑ เกษตรกรที่มีพื้นที่ เพาะปลูกอยู่หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองหญ้าไซ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ซึ่งจะทำให้มีฐานข้อมูล ที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยมีเกษตรกร หมู่ที่ ๑ เข้าร่วมประชาคม จำนวน ๖๓ ครัวเรือน พื้นที่ ๙๙๔ ไร่ ณ.ศาลาเอนกประสงค์  หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหญ้าไซ ต่อมา เวลา ๑๓.๐๐ น. ประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เกษตรกรที่มีพื้นที่เพาะปลูก หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองหญ้าไซ มีเกษตรกรเข้าร่วมประชาคม จำนวน ๑๑๔ ครัวเรือน พื้นที่ ๑,๔๖๐ ไร่ ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

 
   
   
  โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
  วันที่ ๙ พ.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวพรรณี ศรีสวัสดิ์ และนางสาวเบญจวรรณ คงคา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชน จำนวน ๒๒ ราย ตาม โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กิจกรรมย่อย ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน(ประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน) เพื่อให้การ ดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนและงานสถาบันเกษตรกร (๓ก) ของแต่ละอำเภอดำเนินการได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี
 
   
   
  โครงการ เพิ่มขีดความสามารถทางการผลิตพืชและการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย
  วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายธวัตร พนมกิจเจริญพร เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ได้รับมอบหมายจากนายสถิตย์ ศรีสุข เกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ตามโครงการ เพิ่มขีดความสามารถทางการผลิตพืชและการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ครั้งที่ ๒ ให้แก่เกษตรกร ตำบลหนองขามและตำบลหนองหญ้าไซ จำนวน ๗๐ ราย โดยได้รับเกียรติจากนายไพฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี บรรยายความรู้เรื่องระบบส่งเสริม การเกษตรแบบแปลงใหญ่ , การจัดทำแผนธุรกิจ โดย นายณรงค์ชัย สาลีผลพนักงานพัฒนาลูกค้า 8 สำนักงานธกส.สุพรรณบุรี และได้รับความรู้ด้านการตลาด โดย ผศ.ดร.มานิดา เชื้ออินสูง จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัด สุพรรณบุรี
 
   
   
  การฝึกอบรมเรื่อง "ข้าวไทย ในยุคประเทศไทย ๔.๐
 

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายสถิตย์ ศรีสุข เกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ มอบหมายให้นางสาวพรรณี ศรีสวัสดิ์ นางสาวเบญจวรรณ คงคา นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรชำนาญการ และนายชัยวัฒน์ อุยานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเกษตรกรอำเภอหนองหญ้าไซ จำนวน ๓๐ ราย เข้ารับการฝึกอบรมเรื่อง "ข้าวไทย ในยุคประเทศไทย ๔.๐ จัดโดย ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตรกำแพงแสน ร่วมกับ บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด
ณ โรงแรมวาสิฏฐีโฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

 
   
   
  ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ อำเภอหนองหญ้าไซ
  วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายสถิตย์ ศรีสุข เกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ เข้าร่วมประชุม กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤษภาคม โดยมีนายรณยุทธ์ พรหมายน นายอำเภอหนองหญ้าไซ เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ได้ชี้แจงชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย การขึ้นทะเบียนและ ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร และการเฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
   
   
  ติดตามการดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลหนองราชวัตร
  วันพุธที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายชัยวัฒน์ อุยานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ รับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตรตำบลหนองราชวัตร ติดตาม การดำเนินการของวิสาหกิจชุมชนมาบพะยอมโมเดล โดยทางวิสาหกิจชุมชนฯ ได้ดำเนินการ ปลูกมะระจีน และมะระขี้นก จำนวน ๕ ไร่ ณ ที่ทำการวิสาหกิจ ชุมชน มาบพะยอมโมเดล หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองราชวัตร อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
   
   
  กิจกรรม เดือนเมษายน ๒๕๖๑
  ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
 

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสถิตย์ ศรีสุข เกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ  ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฯ เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร งานตามนโยบาย งานตามภารกิจ และงานตามโครงการและงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 
  โครงการเสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย
  วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสถิตย์ ศรีสุข เกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฯ จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน (กรรมการตามโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน) เพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย โดยมีคณะกรรมการฯระดับชุมชน จำนวน ๑๒ ชุมชน ๑๒๐ ราย เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน โครงการฯ และเตรียมความพร้อมในการจัดเวทีชุมชน จำนวน ๑๒ ชุมชน เพื่อชี้แจงเกษตรกร คัดเลือกคณะกรรมการด้านการพัฒนาการเกษตรระดับชุมชน กำหนดหลักสูตร/จัดทำแผนการฝึกอบรม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
  วันสงกรานต์ ชุ่มชื่น เล่นน้ำ สุขใจ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
  ต้อนรับคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  วันเสาร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙. ๐๐ นายวราพงษ์ เดชะเทศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มส่งเสริม และพัฒนา เกษตรกร นางนิลุบล ทองสม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายสถิตย์ ศรีสุข เกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ นางสาวเบญจวรรณ คงคา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ให้การต้อนรับคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำโดย ผศ.ดร.ศรีสุดา หาญภาคภูมิ ผศ.ดร.พุทธิธร แสงรุ่งเรือง และ ดร.วันดี สิริธนา มาบรรยายถ่ายทอดความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์เมล่อน(น้ำเมล่อนเกล็ดหิมะ) จากเมล่อน ตกเกรด ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกเมล่อนบ้านหนองคาง หมู่ที่ ๑ ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ พร้อมทั้งสาธิตวิธีการทำ เมล่อนเกล็ดหิมะ และให้สมาชิก กลุ่ม จำนวน ๑๐ ราย ได้ฝึกปฏิบัติการทำเมล่อนเกร็ดหิมะ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เมล่อนให้มีความหลากหลาย จากการจำหน่ายผลสดเพียงอย่างเดียว นำมาแปรรูป เป็นน้ำเมล่อนเกล็ดหิมะ จำหน่าย เสริมสร้างรายได้ให้กับกลุ่มอีกทางหนึ่ง
 
  ร่วมลงพื้นที่ประเมินผลศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
  วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ นายสถิตย์ ศรีสุข เกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ อุยานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการลงพื้นที่ประเมินผล ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต สินค้าเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ โดยเกษตรกรเป้าหมายประกอบด้วย นายสุกรรณ์ สังข์วรรณะ ประธานศพก. หนองหญ้าไซ,เกษตรกรศูนย์เครือข่าย ๒ แห่ง ได้แก่ นายนิเวศน์ อู่อรุณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลหนองราชวัตร และนายพงศ์ประยูร หอมไม่หาย ศูนย์เรียนรู้เกษตรลดต้นทุน และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ๕ ราย โดยได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรในการให้ข้อมูลครบตามจำนวนเป้าหมาย
 
  ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
  วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ นายสถิตย์ ศรีสุข เกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ มอบหมายให้นางสาวพรรณี ศรีสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วม ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอหนองหญ้าไซ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ โดยมีนายสุจินต์ วาจากิจ นายอำเภอหนองหญ้าไซ เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ได้ชี้แจง ข้อราชการของสำนักงานเกษตรอำเภอฯ ได้แก่ โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ณ หอประชุมอำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
  ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร พร้อมทั้งให้คำแนะนำการสำรวจสถานการณ์ศัตรูพืช เพื่อเฝ้าระวังการระบาด ของเพลี้ย กระโดดสีน้ำตาล
 

วันพุธที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ นางสาวพรรณีศรีสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตรตำบลหนองโพธิ์
พร้อมด้วยผู้นำ ชุมชน และอาสาสมัครเกษตร ออกรับปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร พร้อมทั้งให้คำแนะนำการสำรวจสถานการณ์ศัตรูพืช เพื่อเฝ้าระวังการระบาด ของเพลี้ย กระโดดสีน้ำตาล เนื่องจากเริ่มมีการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยมีเกษตรกรขอรับบริการจำนวน ๑๘๑ ราย
ณ วัดหนองจิกยาว หมู่ที่ ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

 
  ชี้แจงและรับแบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี ๒๕๖๑
  วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นางสาวเบญจวรรณ คงคา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตร ตำบล หนองหญ้าไซ ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครเกษตร ได้ดำเนินการชี้แจงและรับแบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี ๒๕๖๑ มีเกษตรกรมายื่นคำร้องปรับปรุงทะเบียนฯ จำนวน ๑๒๐ ครัวเรือน ณ บ้านหนองหญ้าไซ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งประโยชน์ของการขึ้นทะเบียนเกษตรกร คือ เกษตรกรมีข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ใช้เป็นฐานข้อมูลเบื้องต้น ในการส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการต่างๆของภาครัฐ ใช้เป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการวิเคราะห์และคาดการณ การผลิตทางการเกษตร และเพื่อให้เกษตรกรมีประวัติการประกอบกิจกรรมทางการเกษตร และสามารถใช้วางแผนการผลิตของครัวเรือนได้
 
  กิจกรรม "กองทุนแม่ของแผ่นดิน ปั่นด้วยใจ ไปถนนดอกไม้"
 

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ นายสถิตย์ ศรีสุข เกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ ร่วมกิจกรรม "กอนทุนแม่ของแผ่นดิน ปั่นด้วยใจ ไปถนนดอกไม้"
เพื่อเป็นการ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยปั่นจักรยานชื่นชมความสวยงามถนนสายดอกไม้อำเภอหนองหญ้าไซ
โดยมีนายสุจินต์ วาจากิจ นายอำเภอหนองหญ้าไซ เป็นประธานเปิดงาน และรวมปั่นจักรยานกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่

 
  โครงการไทยนิยมยั่งยืน
 

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐น. นายธวัตร พนมกิจเจริญพร เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน รับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตร
ตำบลแจงงาม ในฐานะคณะกรรมการทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ร่วมดำเนินการจัดเวทีประชาคม
ในพื้นที่ เวทีที่ ๒ ติดตามขับเคลื่อนการพัฒนา/แก้ไขปัญหา สร้างการรับรู้ และปฏิบัติตามสัญญาประชาคม รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้รักประชาธิปไตย และรู้กลไกการบริหารราชการ โดยมีผู้เข้าร่วมจัดเวทีชุมชน ครั้งนี้ จำนวน ๑๐๐ ราย ณ บ้านดงเชือก หมู่ที่ ๗ ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ
จังหวัดสุพรรณบุรี

 
  โครงการไทยนิยมยั่งยืน
 

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชัยวัฒน์ อุยานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ รับผิดชอบงานส่งเสริม การเกษตร
ตำบลหนองราชวัตร ในฐานะคณะกรรมการทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ร่วมดำเนินการจัดเวทีประชาคม
ในพื้นที่ เวทีที่ ๒ ติดตามขับเคลื่อนการพัฒนา/แก้ไขปัญหา สร้างการรับรู้ และปฏิบัติตามสัญญา ประชาคม รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้รักประชาธิปไตย และรู้กลไก
การบริหาร โดยชี้แจงในเรื่อง สิทธิ หน้าที่ ระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ของเกษตรกรเกี่ยวกับการช่วยเหลือจากภาครัฐ มีผู้เข้าร่วม
จัดเวทีชุมชน ครั้งนี้ จำนวน ๑๐๐ ราย ณ บ้านหนองเสือทับหมี หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองราชวัตร อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

 
  ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฯ เพื่อทบทวนแผนการเยี่ยมเยียน การปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
  วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสถิตย์ ศรีสุข เกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฯ เพื่อทบทวนแผนการเยี่ยมเยียน การปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ระดับบุคคล ( Visit.๑) เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ และจัดทำแผนการปฏิบัติงานตามระบบ ส่งเสริมการเกษตร, โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑ และโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ฤดูแล้งหลังนา ปี ๒๕๖๐/๖๑ ประเด็นนัดหมายคณะการกรรมการบริหารโครงการระดับอำเภอ วันที่ ๔ เม.ย. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอำเภอหนองหญ้าไซ , การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประเด็นการจัดทำเวทีประชาคมในพื้นที่ เวทีที่ ๒ (ติดตามขับเคลื่อนการพัฒนา/แก้ไขปัญหา สร้างการรับรู้ และปฏิบัติตามสัญญา ประชาคม รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้รักประชาธิปไตย และรู้กลไกการบริหารราชการ) และทำความเข้าใจ โครงการเสริมสร้างราให้แก่เกษตรกรรายย่อย ทั้งนี้ได้ร่วมกันสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
  กิจกรรม เดือนมีนาคม ๒๕๖๑
  ขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี ๒๕๖๑
 

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา๐๙.๐๐น. นายธวัตร พนมกิจเจริญพร เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน รับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตร
ตำบลแจงงาม ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครเกษตร ได้ดำเนินการชี้แจงและรับแบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกร ปี ๒๕๖๑ เกษตรกร หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๔ ต.แจงงาม สถานที่ วัดโคกพระ หมู่ที่ ๒ มีเกษตรกรมายื่นคำร้องขอปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
จำนวน ๒๒๐ ครัวเรือน ซึ่งประโยชน์ของการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ได้แก่ ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรมีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ใช้เป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นในการส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการต่างๆของภาครัฐ ใช้เป็นฐานข้อมูลเบื้องต้น สำหรับการวิเคราะห์และคาดการณ์การผลิตทางการเกษตร และเพื่อให้เกษตรกรมีประวัติการประกอบกิจกรรมทางการเกษตร และสามารถใช้วางแผนการผลิตของครัวเรือนได้

 
  โครงการไทยนิยมยั่งยืน
 

วันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชัยวัฒน์ อุยานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ รับผิดชอบ งานส่งเสริม
การเกษตรตำบล หนองราชวัตร ออกปฏิบัติงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน เวทีที่ ๒ การสร้างความรับรู้ประชาธิปไตย รู้สิทธิ รู้หน้าที่ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองเต่าทอง หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองราชวัตร อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยชี้แจงในเรื่องสิทธิหน้าที่
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ของเกษตรกรเกี่ยวกับ รับการ ช่วยเหลือจากภาครัฐ โดยมีประชาชนเข้าร่วมจัดทำเวที จำนวน ๑๐๐ ราย

 
  ประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
 

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ นายสถิตย์ ศรีสุข พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ประจำเดือนมีนาคม เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานและขับเคลื่อน การดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยนายสุกรรณ์ สังข์วรรณะ ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้า เกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ มอบหมายให้ นายอนุสรณ์ เนียมแก้ว ประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองคาง(ศูนย์เครือข่ายฯ) เป็นประธาน คณะกรรมการในการประชุม ทั้งนี้มีหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมประชุม และชี้แจงแผนปฏิบัติงานและ ประชาสัมพันธ์
การปฏิบัติงาน ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองคาง หมู่ที่ ๑ ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

 
  โครงการส่งเสริมเกษรทฤษฏีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ปี ๒๕๖๑
 

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ จัดอบรมให้ความรู้เกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตร
กรรมยั่งยืน ปี ๒๕๖๑ (โครงการ ๕ ประสาน สืบสานทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) เรื่อง ๑.แนวคิดและหลักปรัญาเศรษฐกิจ พอเพียง ๒.เกษตร
ทฤษฎีใหม่ การจัดทำผังแปลงและแผนการผลิตของเกษตร ๓.การลดต้นทุนการผลิต/ลดรายจ่าย มีผู้เข้าร่วม อบรม จำนวน ๒๖ ราย โดยแบ่งเป็นอำเภอหนองหญ้ไซ ๑๘ ราย อำเภอดอนเจดีย์ ๘ ราย ณ สหกรณ์การเกษตรหนองหญ้าไซ จำกัด หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองหญ้าไซ
อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

 
  โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี ๒๕๖๐
  วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ นายชัยวัฒน์ อุยานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ รับผิดชอบงาน ส่งเสริมการเกษตร ตำบลหนองราชวัตร จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการบริหารศัตรูข้าว ตามโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี ๒๕๖๐ ได้ให้ความรู้ด้านการบริหารศัตรูข้าวแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรทำนาตำบลหนองราชวัตร โดยกิจกรรมในวันนี้ได้เรียนรู้เรื่อง การฝึกสำรวจและจำแนกศัตรูข้าว การวิเคราะห์สถานการณ์ศัตรูพืช และศัตรูข้าวที่สำคัญ และการป้องกันกำจัด มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๓๓ ราย ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรทำนาหนองราชวัตร หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองราชวัตร อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
  โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑
 

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙:๐๐ น.สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ จัดการเรียนรู้ให้เกษตรกร โครงการส่งเสริมการปลูกพืช
หลากหลายฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑ โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมถ่ายทอดให้ความรู้ ได้แก่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี ให้ความรู้ เรื่องสถานการณ์การผลิตและการตลาดข้าวการวางแผนการผลิตและการจำหน่าย สำนักงานชลประทานสุพรรณบุรี เรื่องการบริหาร จัดการน้ำ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชสุพรรณบุรี เรื่องการปลูก-การดูแลรักษา พืชไร่ และพืชผัก สถานีพัฒนา ที่ดิน สุพรรณบุรี เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการตรวจดิน และการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี เรื่องการทำบัญชี โดยมี เกษตรกรเข้าร่วมอบรมจำนวน 192 ราย ณ.หอประชุมอำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

 
  ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑
 

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ นายสถิตย์ ศรีสุข เกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ มอบหมายให้นางสาวเบญจวรรณ คงคา นักวิชาการส่งเสริม การเกษตร
ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอหนองหญ้าไซ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ โดยมีนายสุจินต์ วาจากิจ นายอำเภอ หนองหญ้าไซ เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ได้ชี้แจงข้อราชการของสำนักงานเกษตรอำเภอฯ เรื่องประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียน และปรับปรุงข้อมูลทะเบียน
เกษตรกร ปี ๒๕๖๑ (ข้าวนาปรัง,พืชฤดูแล้ง) สรุปผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ ฤดูแล้งหลังนา ปี ๒๕๖๐/๖๑
และ โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑ ณ หอประชุมอำเภอ หนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

 
  โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลทัพหลวง
 

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.นางสาวเยาวลักษณ์ หว่างเขา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอ หนองหญ้าไซ รับผิดชอบตำบลทัพหลวง ติดตามผลการดำเนินงานตลอดจนรายงานความก้าวหน้า โครงการ 5ประสาน สืบสาน ทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง ปี ๖๑
นายนวน ทองโสภา นางจันทร์ ขอพึ่ง หมู่ที่ ๓ ตำบลทัพหลวง พร้อมให้คำแนะนำในเรื่องของ การจด บันทึกสมุดบัญชีรายรับ -รายจ่ายในครัวเรือน การลดต้นทุนการผลิต โดยเกษตรกรได้ทำการเกษตรแบบทฤษฎีใหม ตามแนวทาง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนแนวทางการดำเนินชีวิต โดยได้ทำการปลูกข้าว ปลูกไม้ผล ชนิดต่างๆ เลี้ยงปลาในบ่อ ผลผลิตที่ได้ก็นำไปจำหน่าย เป็นการสร้างรายได้ให้กับครอบครัว สามารถพึ่งพาตนเองได้ ทำให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 
  โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลหนองราชวัตร
 

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชัยวัฒน์ อุยานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ รับผิดชอบงานส่งเสริม การเกษตรตำบลหนองราชวัตร ในฐานะคณะกรรมการทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ร่วมดำเนินการจัดเวทีประชาคมในพื้นที่ ครั้งที่ ๑ ปรับทุกข์ ผูกมิตร เพื่อค้นหาปัญหา/ความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ตามประเด็นหัวข้อคนไทยไม่ทิ้งกันและชุมชนอยู่ดีมีสุข ทั้งนี้ได้นำเสนอเมนูทางเลือกรายจังหวัด ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน (จังหวัดสุพรรณบุรี) เพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนในพื้นที่ มีประชาชนเข้าร่วม จำนวน ๑๐๐ราย ศาลาวัด
หนองราชวัตร หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองราชวัตร อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

 
  ประชุมเพื่อทบทวนแผน การเยี่ยมเยียนการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจำวันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑
 

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ นายสถิตย์ ศรีสุข เกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฯ เพื่อทบทวนแผน การเยี่ยมเยียนการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ระดับบุคคล ( Visit.๑) และปรับแผน เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน รายสัปดาห์, การจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏบัติราชการรายบุคคลประจำปี ๒๕๖๑ รอบที่ ๑, การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม โครงการไทยนิยมยั่งยืน ประเด็นวางแผนการจัดทำเวทีประชาคมในพื้นที่ ครั้งที่ ๑ ปรับทุกข์ ผูกมิตร ของแต่ละตำบล ตามโครงการ ๙ไทยนิยม ยั่งยืน สรุป อำเภอ
หนองหญ้าไซ จัดทำเวทีชุมชน ครั้งที่ ๑ ไปแล้ว จำนวน ๓๑ หมู่บ้าน (ต.หนองหญ้าไซ ๗ หมู่ ต.หนองโพธิ์ หมู่ ต.ทัพหลวง ๑ หมู่ ต.แจงงาม ๔
หมู่ ต.หนองขาม ๔ หมู่ ต.หนองราชวัตร ๖ หมู่ และได้ร่วมกันสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

 
   
  กิจกรรม เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
  โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลหนองหญ้าไซ
 

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวเบญจวรรณ คงคา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รับผิดชอบงาน ส่งเสริมการเกษตรตำบลหนองหญ้าไซ ในฐานะคณะกรรมการทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ร่วมดำเนินการจัดเวทีประชาคมในพื้นที่ ครั้งที่ ๑ ปรับทุกข์ ผูกมิตร เพื่อค้นหาปัญหา/ความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ตามประเด็นหัวข้อคนไทยไม่ทิ้งกันและชุมชนอยู่ดีมีสุข ทั้งนี้ได้นำเสนอเมนูทางเลือกรายจังหวัด ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน (จังหวัดสุพรรณบุรี) เพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยมีประชาชนเข้าร่วมจัดเวที จำนวน ๑๑๐ ราย
ณ บ้านบ่อหว้า หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

 


  โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลหนองหญ้าไซ
 

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐น. นางสาวเบญจวรรณ คงคา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รับผิดชอบงาน ส่งเสริมการเกษตรตำบลหนองหญ้าไซ ในฐานะคณะกรรมการทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ร่วมดำเนินการจัดเวทีประชาคมในพื้นที่ ครั้งที่ ๑ ปรับทุกข์ ผูกมิตร เพื่อค้นหาปัญหา/ความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ตามประเด็นหัวข้อคนไทยไม่ทิ้งกันและชุมชนอยู่ดีมีสุข ทั้งนี้ได้นำเสนอเมนูทางเลือกรายจังหวัด ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน (จังหวัดสุพรรณบุรี) เพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนในพื้นที่ มีประชาชนเข้าร่วม จำนวน ๑๐๕ ราย
ณ บ้านดอนสำโรง หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

 
  โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลหนองขาม
  วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายธวัตร พนมกิจเจริญพร รับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตรตำบลแจงงาม ในฐานะคณะกรรมการ ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ร่วมดำเนินการจัดเวทีประชาคมในพื้นที่ ครั้งที่ ๑ ปรับทุกข์ ผูกมิตร เพื่อค้นหาปัญหา/ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน ตามประเด็นหัวข้อคนไทยไม่ทิ้งกันและชุมชนอยู่ดีมีสุข ทั้งนี้ได้นำเสนอ เมนูทางเลือกรายจังหวัด ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน (จังหวัดสุพรรณบุรี) เพื่อเป็นทางเลือกให้กับ ประชาชนในพื้รที่ โดยมีประชาาชนเข้าร่วมจัดเวทีประชาคม จำนวน ๑๑๐ ราย ณ บ้านสระเตย หมู่ที่ ๑ ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
 

 

นายสถิตย์ ศรีสุข

เกษตรอำเภอหนองหญ้าไ
 
 
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลพื้นฐานอำเภอ
แนะนำสำนักงาน
ข้อมูลด้านการเกษตร
แผนปฏิบัติงานประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๑
 
 
ระบบสารสนเทศ
ทะเบียนเกษตรกร
ศบกต. (ศ.๐๒)
สารสนเทศการผลิตทางการเกษตร
Smart Farmer ต้นแบบ
วิสาหกิจชุมชน
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
คลินิกเกษตร
ศูนย์บริการประชาชน
โครงการ ๙๑๐๑
กสก.
ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน
แปลงพยากรณ์
กองคลัง
กองแผน
กองการเจ้าหน้าที่
 
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมฝนหลวงและการบิน
กรมประมง
กรมข้าว
กรมชลประทาน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการ
กรมหม่อนไหม
กรมปศุสัตว์
 
 
สำนักงานเกษตร
อำเภอบางปลาม้า
อำเภอสองพี่น้อง
อำเภออู่ทอง
อำเภอมือง
อำเภอดอนเจดีย์
อำเภอศรีประจันต์
อำเภอสามชุก
อำเภอเดิมบางนางบวช
อำเภอด่านช้าง


 


สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ
เลขที่ 480 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
e-mail : nongyasai@doae.go.th