สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ
เมน
ประวัติอำเภอ
แนะนำสำนักงาน
อัตรากำลัง
ข้อมูลต้นทุนการผลิตพืชในอำเภอ
ข้อมูลพื้นฐานการเกษตรระดับอำเภอ
ข้อมูลพื้นฐานการเกษตรระดับตำบล
แผนพัฒนาการเกษตรประจำตำบล
พืชเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ
แผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล
แผนปฏิบัติงานหน่วยงาน
แผนปฏิบัติงานรายปีเจ้าหน้าที่
แผนปฏิบัติงานรายเดือน
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ข้อมูลแปลงพยากรณ์
การจัดการความรู้ KM
การลดใช้พลังงาน
ระบบใบรับรองเงินเดือน
การออกใบรับรองข้าว

 

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ

อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

 เว็ปไซต์เกษตรสุพรรณบุรี


 


ข่าวประชาสัมพันธ์

การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง ปี 2553/54
- ข้าว รับขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2553 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2553 (ข้าวที่ปลูกตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2553 - 31 ตุลาคม 2553)
- ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2553 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2553
- มันสำปะหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2553 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2553

หลักฐานที่ต้องนำมา

1. บัตรประจำตัวประชาคมที่ยังไม่หมดอายุตัวจริงและสำเนา
2. ทะเบียนบ้านตัวจริงและสำเนา
3. สำเนาเอกสารสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือเอกสารการเช่าที่ดิน
4. หลักฐานการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.02)
ภาพกิจกรรม  
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ จัดอบรมโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม ส่งเสริมและให้บริการทางการเกษตร เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2553

 

 

 

 
 
    
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
480 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
E-mail : nongyasai@doae.go.th