หน้าหลัก/ ข้อมูลหน่วยงาน/ อัตรากำลัง/ องค์ความรู้/ เอกสารดาวน์โหลด/ ติดต่อเรา
 จัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ
 

@@ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

@@ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
@@ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

@@ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

@@ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

@@ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำเอกสารประกอบการอบรมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

@@ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างไถเตรียมดินโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
@@ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างห้องสุขาสำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
@@ประกาศแผนปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๑ ของสำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
@@ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานโครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
@@ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)
ปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
@@ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำเอกสารประกอบการอบรมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
(นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 
กิจกรรม เดือนมีนาคม ๒๕๖๑
 
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙:๐๐ น.สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ จัดการเรียนรู้ให้เกษตรกร โครงการส่งเสริมการปลูกพืช หลากหลายฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑ โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมถ่ายทอดให้ความรู้ ได้แก่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี ให้ความรู้ เรื่องสถานการณ์การผลิตและการตลาดข้าวการวางแผนการผลิตและการจำหน่าย สำนักงานชลประทานสุพรรณบุรี เรื่องการบริหาร จัดการน้ำ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชสุพรรณบุรี เรื่องการปลูก-การดูแลรักษา พืชไร่ และพืชผัก สถานีพัฒนา ที่ดิน สุพรรณบุรี เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการตรวจดิน และการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี เรื่องการทำบัญชี โดยมี เกษตรกรเข้าร่วมอบรมจำนวน 192 ราย ณ.หอประชุมอำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ นายสถิตย์ ศรีสุข เกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ มอบหมายให้นางสาวเบญจวรรณ คงคา นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอหนองหญ้าไซ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ โดยมีนายสุจินต์ วาจากิจ นายอำเภอ หนองหญ้าไซ เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ได้ชี้แจงข้อราชการของสำนักงานเกษตรอำเภอฯ เรื่องประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียน และปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี ๒๕๖๑ (ข้าวนาปรัง,พืชฤดูแล้ง) สรุปผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ ฤดูแล้งหลังนา ปี ๒๕๖๐/๖๑ และ โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑ ณ หอประชุมอำเภอ หนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลทัพหลวง
วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.นางสาวเยาวลักษณ์ หว่างเขา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอ หนองหญ้าไซ รับผิดชอบตำบลทัพหลวง ติดตามผลการดำเนินงานตลอดจนรายงานความก้าวหน้า โครงการ 5ประสาน สืบสาน ทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง ปี ๖๑ นายนวน ทองโสภา นางจันทร์ ขอพึ่ง หมู่ที่ ๓ ตำบลทัพหลวง พร้อมให้คำแนะนำในเรื่องของ การจด บันทึกสมุดบัญชีรายรับ -รายจ่ายในครัวเรือน การลดต้นทุนการผลิต โดยเกษตรกรได้ทำการเกษตรแบบทฤษฎีใหม ตามแนวทาง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนแนวทางการดำเนินชีวิต โดยได้ทำการปลูกข้าว ปลูกไม้ผล ชนิดต่างๆ เลี้ยงปลาในบ่อ ผลผลิตที่ได้ก็นำไปจำหน่าย เป็นการสร้างรายได้ให้กับครอบครัว สามารถพึ่งพาตนเองได้ ทำให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลหนองราชวัตร
วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชัยวัฒน์ อุยานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ รับผิดชอบงานส่งเสริม การเกษตรตำบลหนองราชวัตร ในฐานะคณะกรรมการทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ร่วมดำเนินการจัดเวทีประชาคมในพื้นที่ ครั้งที่ ๑ ปรับทุกข์ ผูกมิตร เพื่อค้นหาปัญหา/ความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ตามประเด็นหัวข้อคนไทยไม่ทิ้งกันและชุมชนอยู่ดีมีสุข ทั้งนี้ได้นำเสนอเมนูทางเลือกรายจังหวัด ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน (จังหวัดสุพรรณบุรี) เพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนในพื้นที่ มีประชาชนเข้าร่วม จำนวน ๑๐๐ราย ศาลาวัดหนองราชวัตร หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองราชวัตร อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
ประชุมเพื่อทบทวนแผน การเยี่ยมเยียนการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจำวันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑
วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ นายสถิตย์ ศรีสุข เกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฯ เพื่อทบทวนแผน การเยี่ยมเยียนการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ระดับบุคคล ( Visit.๑) และปรับแผน เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน รายสัปดาห์, การจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏบัติราชการรายบุคคลประจำปี ๒๕๖๑ รอบที่ ๑, การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประเด็นวางแผนการจัดทำเวทีประชาคมในพื้นที่ ครั้งที่ ๑ ปรับทุกข์ ผูกมิตร ของแต่ละตำบล ตามโครงการ ๙ไทยนิยม ยั่งยืน สรุป อำเภอหนองหญ้าไซ จัดทำเวทีชุมชน ครั้งที่ ๑ ไปแล้ว จำนวน ๓๑ หมู่บ้าน (ต.หนองหญ้าไซ ๗ หมู่ ต.หนองโพธิ์ หมู่ ต.ทัพหลวง ๑ หมู่ ต.แจงงาม ๔ หมู่ ต.หนองขาม ๔ หมู่ ต.หนองราชวัตร ๖ หมู่ และได้ร่วมกันสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
กิจกรรม เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลหนองหญ้าไซ
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวเบญจวรรณ คงคา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รับผิดชอบงาน ส่งเสริมการเกษตรตำบลหนองหญ้าไซ ในฐานะคณะกรรมการทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ร่วมดำเนินการจัดเวทีประชาคมในพื้นที่ ครั้งที่ ๑ ปรับทุกข์ ผูกมิตร เพื่อค้นหาปัญหา/ความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ตามประเด็นหัวข้อคนไทยไม่ทิ้งกันและชุมชนอยู่ดีมีสุข ทั้งนี้ได้นำเสนอเมนูทางเลือกรายจังหวัด ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน (จังหวัดสุพรรณบุรี) เพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยมีประชาชนเข้าร่วมจัดเวที จำนวน ๑๑๐ ราย ณ บ้านบ่อหว้า หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี


โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลหนองหญ้าไซ
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐น. นางสาวเบญจวรรณ คงคา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รับผิดชอบงาน ส่งเสริมการเกษตรตำบลหนองหญ้าไซ ในฐานะคณะกรรมการทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ร่วมดำเนินการจัดเวทีประชาคมในพื้นที่ ครั้งที่ ๑ ปรับทุกข์ ผูกมิตร เพื่อค้นหาปัญหา/ความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ตามประเด็นหัวข้อคนไทยไม่ทิ้งกันและชุมชนอยู่ดีมีสุข ทั้งนี้ได้นำเสนอเมนูทางเลือกรายจังหวัด ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน (จังหวัดสุพรรณบุรี) เพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนในพื้นที่ มีประชาชนเข้าร่วม จำนวน ๑๐๕ ราย ณ บ้านดอนสำโรง หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลหนองขาม
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายธวัตร พนมกิจเจริญพร รับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตรตำบลแจงงาม ในฐานะคณะกรรมการ ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ร่วมดำเนินการจัดเวทีประชาคมในพื้นที่ ครั้งที่ ๑ ปรับทุกข์ ผูกมิตร เพื่อค้นหาปัญหา/ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน ตามประเด็นหัวข้อคนไทยไม่ทิ้งกันและชุมชนอยู่ดีมีสุข ทั้งนี้ได้นำเสนอ เมนูทางเลือกรายจังหวัด ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน (จังหวัดสุพรรณบุรี) เพื่อเป็นทางเลือกให้กับ ประชาชนในพื้รที่ โดยมีประชาาชนเข้าร่วมจัดเวทีประชาคม จำนวน ๑๑๐ ราย ณ บ้านสระเตย หมู่ที่ ๑ ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

 

นายสถิตย์ ศรีสุข

เกษตรอำเภอหนองหญ้าไ
 
 
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลพื้นฐานอำเภอ
แนะนำสำนักงาน
ข้อมูลการผลิตพืช
แผนปฏิบัติงานประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๑
 
 
ระบบสารสนเทศ
ทะเบียนเกษตรกร
ศบกต. (ศ.๐๒)
สารสนเทศการผลิตทางการเกษตร
Smart Farmer ต้นแบบ
วิสาหกิจชุมชน
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
คลินิกเกษตร
ศูนย์บริการประชาชน
โครงการ ๙๑๐๑
กสก.
ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน
แปลงพยากรณ์
กองคลัง
กองแผน
กองการเจ้าหน้าที่
 
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมฝนหลวงและการบิน
กรมประมง
กรมข้าว
กรมชลประทาน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการ
กรมหม่อนไหม
กรมปศุสัตว์
 
 
สำนักงานเกษตร
อำเภอบางปลาม้า
อำเภอสองพี่น้อง
อำเภออู่ทอง
อำเภอมือง
อำเภอดอนเจดีย์
อำเภอศรีประจันต์
อำเภอสามชุก
อำเภอเดิมบางนางบวช
อำเภอด่านช้าง


 

 


สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ
เลขที่ 480 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
e-mail : nongyasai@doae.go.th